Indkaldelse til generalforsamling

Jagttegnslærerforeningen i Danmark indbyder hermed sine medlemmer til generalforsamling lørdag d. 18. juni 2016 kl. 14.00 på Valdemars Slot.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår Søren Bay
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 300,-.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand eller kasserer.
Formand Aage Smedegaard er på valg og modtager genvalg.
Kasserer Jan Lindberg har trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen foreslår Kim Jørgensen til at overtage denne post.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Linda Kolling og Jesper Søgaard Jensen. Begge modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Foreningen er vært ved et mindre traktement 12.30. Herefter er der en rundvisning på slottet.
Tilmelding senest fredag d. 10. juni 2016

Efteruddannelse af jagttegnslærer

Jagttegnslærerforeningen i Danmark har afholdt kursusdage for medlemmerne - først en i vest lørdag d.12.09.2015 , som ugen efter blev efterfulgt af en i øst lørdag d. 19.09.2015.

Lige omkring halvdelen af foreningens medlemmer har deltaget i dagene - og er dermed blevet opdateret omkring de nyeste ændringer inden for jagttegnsundervisning.

  • Der blev gennemgået ny vejledningen til den skriftlige jagtprøve og jagttegnsundervisning.
  • Foreningen har udarbejdet vejledning om hvordan man som jagttegnslærer kan oprette og få godkendt en midlertidig skydebane (lovpligtigt!). Desuden er der udarbejdet et dokument, som den enkelte underviser nemt kan gå ind og lave sin egen ansøgning i.
  • Nyt fra forlagene -hvad sker der med undervisningsmaterialerne.

Det har været et par forrygende dage - og det har været godt at møde alle der mødte op. Dagene gentager vi helt sikkert igen næste år.

1. Ordinære generalforsamling

Jagttegnslærerforeningen i Danmark afholdte sin 1. ordinære generalforsamling den 20. juni på Dansk Jagt og Skovbrugsmuseum i Hørsholm.

De fremmødte startede dagen med en bid mad, efterfulgt af en kort rundvisning i Museets jagtafdeling hvor Morten Kjelmann livligt fortalte om historikken bag udstillingerne.

Herefter gik vi over til den mere seriøse del af programmet, nemlig den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen forløb i god ro og orden.

Efter generalforsamlingen blev der fortalt om det nye udkast til vejledning til teoeretisk jagtprøve og foreningens møde i Naturstyrelsen desangående. Endvidere omtaltes foreningens påtænkte kurser.

Dagen sluttede af med kaffe og hjemmebag. Stor tak skal lyde for de lækre kager Jan Lindbergs frue havde lavet.